PFL logo

Philippines PFL

BTTS YES PROFIT

-994
(ROI: -15.06%)
(Hit rate: 46.97%)

BTTS NO PROFIT

+1234
(ROI: 18.7%)
(Hit rate: 53.03%)

2.5 UNDER PROFIT

+648
(ROI: 9.82%)
(Hit rate: 31.82%)

2.5 OVER PROFIT

-505
(ROI: -7.65%)
(Hit rate: 68.18%)